Volby

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Volby

 2. Základní informace k životní situaci
  1. Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku.
  2. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

   Volič - Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  1. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u úřadu městského obvodu, který stálý seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Úřad městského obvodu voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
  2. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, úřad městského obvodu a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
 6. Na které instituci životní situaci řešit

   Úřad městského obvodu, který vede stálý seznamu voličů, ve kterém  je volič zapsán.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Příslušný úřad městského obvodu.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklad totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  1. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
  2. O možnost volit do přenosné volební schránky je možno příslušný úřad městského obvodu požádat přede dnem voleb. Ve dny voleb je možno požádat okrskovou volební komisi.
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  posta@plesna.ostrava.cz

  ISDS :  ejibp8y

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  www.mvcr.cz

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  17.07.2013

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno