Shromažďování občanů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Shromažďování občanů

 2. Základní informace k životní situaci

  Shromažďovací právo je jedním ze základních práv a svobod. Shromáždění občanů většinou slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Veřejným shromážděním se rozumí zejména schůze, pouliční průvody a manifestace konané na veřejných místech. Konání shromáždění podléhá oznamovací povinnosti.

   

  Shromáždění lze konat:

  - bylo-li shromáždění řádně oznámeno oprávněnou osobou a nebylo-li příslušným úřadem vyvěšeno na úřední desce tohoto úřadu písemné vyhotovení o zákazu konání shromáždění.
  Rozhodnutí o zákazu musí být vyvěšeno do 3 dnů od okamžiku přijetí platného oznámení.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Shromáždění může svolat občan České republiky starší 18 let nebo právnická osoba (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby) se sídlem na území České republiky, nebo skupina osob (dále jen „svolavatel“).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Oznámení o shromáždění se podává písemně nebo osobně.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
  1. úřad městského obvodu, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat (nepřesahuje-li místo konání shromáždění území městského obvodu),
  2. obecní úřad obce zařazené do správního obvodu města Ostravy, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat (nepřesahuje-li místo konání shromáždění území obce),
  3. Magistrát města Ostravy - odbor vnitřních věcí, přesahuje-li místo konání shromáždění územní obvod úřadu městského obvodu,
  4. Magistrát města Ostravy - odbor vnitřních věcí, přesahuje-li místo konání shromáždění územní obvod obecního úřadu obce zařazené do správního obvodu města Ostravy (s výjimkou Vratimova),
  5. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, pokud místo konání shromáždění přesahuje správní obvod města Ostravy,
  6. Ministerstvo vnitra, pokud místo konání shromáždění přesahuje hranice kraje,

           dále jen "úřad". 

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Údaje o svolavateli: jméno, příjmení, trvalý pobyt svolavatele, u právnické osoby její název, sídlo a jméno, příjmení, bydliště toho, kdo je zmocněn v této věci jejím jménem.
  Jméno, příjmení a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele.
  Účel shromáždění, den a místo jeho konání, doba zahájení, předpokládaná doba ukončení (koná-li se na veřejném prostranství), předpokládaný počet účastníků shromáždění.
  Opatření, která svolavatel provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem (potřebný počet pořadatelů starších 18 let, způsob jejich označení).
  Jde-li o pouliční průvod, uvede se výchozí místo, trasa a místo ukončení, má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejné prostranství, přikládá se souhlas

  vlastníka, popř. uživatele pozemku.

  Svolavatel musí předložit úplné a přesné výše uvedené údaje. V opačném případě ho úřad při osobním podání upozorní s tím, že nebudou-li tyto vady odstraněny, nepůjde o platné oznámení. Svolavatel může na místě tyto vady odstranit. V případě, kdy je oznámení předloženo jiným způsobem, úřad svolavatele na vady neprodleně písemně upozorní. Povinnost svolavatele je splněna, jestliže vady oznámení byly odstraněny ve stanovené lhůtě.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Pro podání lze využít tohoto formuláře.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Svolavatel je povinen shromáždění písemně oznámit příslušnému úřadu tak, aby úřad známení obdržel alespoň 5 dnů předem.

  Oznámení může být předloženo ve výše uvedené lhůtě též osobně v pracovní den v době mezi osmou a patnáctou hodinou. Úřad oznámení, které je osobně předloženo, písemně potvrdí s uvedením dne a hodiny, kdy byla oznamovací povinnost splněna.
  Úřad může v odůvodněných případech přijmout oznámení i v kratší lhůtě. Úřad nepřihlíží k oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění.
  O zákazu shromáždění nebo době jeho ukončení rozhodne příslušný úřad bezodkladně, nejpozději však do 3 dnů od okamžiku, kdy obdržel platné oznámení. Není-li v této lhůtě vyvěšeno na úřední desce příslušného úřadu písemní vyhotovení rozhodnutí o zákazu shromáždění, lze shromáždění konat.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Úřad může s ohledem na místní podmínky nebo na veřejný pořádek svolavateli navrhnout, aby se shromáždění konalo na jiném místě nebo v jinou dobu.
  Úřad může svolavateli uložit, aby shromáždění konané ve večerních hodinách bylo ukončeno tak, aby nedošlo k nepřiměřenému rušení nočního klidu.
  Úřad shromáždění zakáže, jestliže by oznámený účel shromáždění směřoval k výzvě:

  • popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smyšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů,
  • dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti, jinak porušovat ústavu a zákony.

  Úřad shromáždění zakáže též tehdy, jestliže:

  • se má konat na místě, kde by účastníkům hrozilo závažné nebezpečí pro jejich zdraví nebo
  • se na stejném místě a ve stejnou dobu má podle dříve doručeného oznámení konat jiné shromáždění a mezi svolavateli nedošlo k dohodě o úpravě doby jeho konání.

  Úřad může shromáždění zakázat:

  • má-li být konáno v místě, kde by nutné omezení dopravy a zásobování bylo v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva, lze-li bez nepřiměřených obtíží konat shromáždění jinde, aniž by se tím zmařil oznámený účel shromáždění.

  Úřad může shromáždění rozpustit:

  • koná-li se zakázané shromáždění,
  • nastaly-li v jeho průběhu okolnosti odůvodňující jeho zákaz,
  • shromáždění nebylo oznámeno,
  • účastníci páchají trestnou činnost.
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  posta@plesna.ostrava.cz

  ISDS :  ejibp8y

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí úřadu o zákazu shromáždění může svolavatel do 15 dnů od jeho vyvěšení na úřední desce podat opravný prostředek ke krajskému soudu, v jehož obvodu je sídlo úřadu, který rozhodnutí vydal. Rozhodnutí musí být přiloženo – písemné vyhotovení rozhodnutí vydá úřad svolavateli na žádost. Opravný prostředek nemá odkladný účinek. Soud rozhodne do 3 dnů.

  Proti rozpuštění shromáždění může svolavatel nebo účastník shromáždění podat do 15 dnů námitky ke krajskému soudu, v jehož obvodu je sídlo úřadu, který shromáždění rozpustil. Soud rozhodne, zda shromáždění bylo nebo nebylo rozpuštěno v souladu se zákonem.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Za přestupky proti právu shromažďovacímu lze uložit napomenutí nebo pokutu (podle konkrétního přestupku do 5000 Kč, do 7 000 Kč a do 10 000 Kč), případně propadnutí věci. Dále viz § 14 zákona č. 84/1990 Sb.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  www.portal.gov.cz odkaz: životní situace, občan a stát, občanské aktivity, shromažďování občanů

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  15.05.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno