Ohlašovna

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ohlašovna

 2. Základní informace k životní situaci

  Ohlášení změny místa trvalého pobytu

  Potřebné doklady:

  • občanský průkaz

  • doklad o vlastnictví bytu nebo domu, nebo doklad o oprávnění užívat byt (nájemní smlouva), anebo osobní přítomnost vlastníka nebo nájemce nemovitosti, který potvrdí souhlas k přihlášení trvalého pobytu před zaměstnancem ohlašovny a současně předloží doklad o oprávnění užívat byt a občanský průkaz, popř. úředně ověřené písemné potvrzení této oprávněné osoby (vlastníka nebo nájemce) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu a rovněž jeho doklad o oprávnění užívat byt.

  Správní poplatek 50,-Kč se platí v hotovosti na ÚMOb Plesná.

  Do 15 dnů od změny trvalého pobytu je povinností podat si žádost o nový občanský průkaz (dále jen OP).

   

  Ohlášení adresy pro doručování písemností

  Adresu pro doručování, její změnu nebo zrušení, může ohlásit obyvatel starší 15 let ohlašovně v místě trvalého pobytu vyplněním tiskopisu nebo volnou formou. Při ohlášení adresy pro doručování je obyvatel povinen prokázat svou totožnost. Za ohlášení adresy pro doručování, její změny nebo zrušení se neplatí správní poplatek.

  Obyvatel si může vybrat jeden z typů adresy pro doručování – kromě klasické adresy to může být i e-mailová adresa, číslo faxu nebo schránka P. O. Boxu.

  Při doručování bude správní orgán zjišťovat, zda obyvatel má zřízenou nebo ohlášenou:
  • 1. datovou schránku
  • 2. doručovací adresu sdělenou v rámci vedeného či jiného správního řízení
  • 3. adresu pro doručování;
  A nemá-li občan zřízenou datovou schránku nebo ohlášenou adresu pro doručování, doručuje se na
  • 4. adresu místa trvalého pobytu.

   

  Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel

  Doklady pro žadatele o výpis z informačního systému k jeho vlastní osobě

  • doklad totožnosti - občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz k povolení pobytu pro cizince nebo průkaz k povolení pobytu azylanta

  Správní poplatek 50,- Kč (hradí se na pokladně úřadu)

  Za obyvatele mladšího 15 let a za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, žádá o poskytnutí údajů z informačního systému zákonný zástupce.

  Informace pro žadatele při žádosti o výpis z informačního systému pro vlastníka objektu

  • občanský průkaz
  • doklad o vlastnictví bytu nebo domu - výpis z katastru nemovitostí
  • správní poplatek 50,- Kč (na pokladně úřadu)

  Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese jím vlastněného objektu.

  Zrušení údaje o trvalém pobytu

  podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění.

  Ve smyslu § 12 odst. 1 písm. c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, zaniklo–li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

  Ohlašovna rozhodne dle § 12 odst. 2 o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo dle § 10 odst. 6 písm. c) na návrh oprávněné osoby, která je povinna doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu.

  Navrhovatel musí doložit:

  • žádost o zrušení údaje o trvalém pobytu
  • oprávněnost užívání předmětné nemovitosti, a to např. originálem listu vlastnictví nebo originálem nájemní smlouvy
  • jméno minimálně jednoho svědka, který osobně dosvědčí, že jmenovaný se v předmětné nemovitosti nezdržuje. Svědkem může být kdokoli, kromě majitele nebo nájemce předmětné nemovitosti (svědek není potřeba pokud se zrušením údaje o trvalém pobytu souhlasí obě dvě strany).
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  11.12.2011

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno