Ohlašovna

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ohlašovna

 2. Základní informace k životní situaci
  1. Ohlášení změny místa trvalého pobytu

   Potřebné doklady:

   • občanský průkaz

   • doklad o vlastnictví bytu nebo domu, nebo doklad o oprávnění užívat byt (nájemní smlouva), anebo osobní přítomnost vlastníka nebo nájemce nemovitosti, který potvrdí souhlas k přihlášení trvalého pobytu před zaměstnancem ohlašovny a současně předloží doklad o oprávnění užívat byt a občanský průkaz, popř. úředně ověřené písemné potvrzení této oprávněné osoby (vlastníka nebo nájemce) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu a rovněž jeho doklad o oprávnění užívat byt.

   Správní poplatek 50,-Kč se platí v hotovosti na ÚMOb Plesná.

   Do 15 dnů od změny trvalého pobytu je povinností podat si žádost o nový občanský průkaz (dále jen OP).

   Ohlášení adresy pro doručování písemností

   Adresu pro doručování, její změnu nebo zrušení, může ohlásit obyvatel starší 15 let ohlašovně v místě trvalého pobytu vyplněním tiskopisu nebo volnou formou. Při ohlášení adresy pro doručování je obyvatel povinen prokázat svou totožnost. Za ohlášení adresy pro doručování, její změny nebo zrušení se neplatí správní poplatek.

   Obyvatel si může vybrat jeden z typů adresy pro doručování – kromě klasické adresy to může být i e-mailová adresa, číslo faxu nebo schránka P. O. Boxu.

   Při doručování bude správní orgán zjišťovat, zda obyvatel má zřízenou nebo ohlášenou:
   • 1. datovou schránku
   • 2. doručovací adresu sdělenou v rámci vedeného či jiného správního řízení
   • 3. adresu pro doručování;
   • A nemá-li občan zřízenou datovou schránku nebo ohlášenou adresu pro doručování, doručuje se na
   adresu místa trvalého pobytu.

   Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel

   Doklady pro žadatele o výpis z informačního systému k jeho vlastní osobě

   • doklad totožnosti - občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz k povolení pobytu pro cizince nebo průkaz k povolení pobytu azylanta

   Správní poplatek 50,- Kč (hradí se na pokladně úřadu)

   Za obyvatele mladšího 15 let a za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, žádá o poskytnutí údajů z informačního systému zákonný zástupce.

   Informace pro žadatele při žádosti o výpis z informačního systému pro vlastníka objektu

   • občanský průkaz
   • doklad o vlastnictví bytu nebo domu - výpis z katastru nemovitostí
   • správní poplatek 50,- Kč (na pokladně úřadu)

   Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese jím vlastněného objektu.

   Zrušení údaje o trvalém pobytu

   1. Dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o evidenci obyvatel"), ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

    a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností

    b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení 

    c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

    Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v ust. § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel. Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci c) ohlašovně prokázat.

   2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

    K podání návrhu o zrušení údaje o místu trvalého pobytu je oprávněn:

    Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba podle § ust. 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

   3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

    Dle ustanovení ust. § 12 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona o evidenci obyvatel ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh oprávněné osoby, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo k jeho vymezené části, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu a občan tento objekt  nebo vymezenou část neužívá (obě podmínky musí být splněny současně), navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

   4. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

    Řízení je zahájeno dnem doručení návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu ohlašovně, v jejímž územním obvodu má být trvalý pobyt zrušen.

     

   5. Na které instituci životní situaci řešit
    Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu se podává u příslušného obecního úřadu. Příslušnost obecního úřadu se řídí místem trvalého pobytu občana, jemuž se ruší trvalý pobyt.
     
   6. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

    U Úřadu městského obvodu Plesná, úsek sociální, přestupků a hřbitova v 1. poschodí budovy v těchto úředních hodinách: 

    pondělí a středa:  8.00–11.30   12.30–17.00 

    úterý a čtvrtek pro objednané klienty: 8.00–11.30

    Přímý kontakt
    PhDr. Petr Jančík
    ohlašovna, Czech POINT
    599427102 Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava-Plesná
   7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

    K návrhu na zrušení údaje místa trvalého pobytu je potřeba doložit doklady osvědčující, že:

    • navrhovatel je oprávněn k podání návrhu, a to v případě, kdy navrhovatel je nájemcem bytu. Oprávněnost bytu doloží nájemní smlouvou včetně dodatků k nájemní smlouvě. Listinné dokumenty se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii. Pokud je navrhovatel vlastníkem domu nebo bytu, ohlašovna si toto vlastnictví  ověří v katastru nemovitostí sama prostřednictvím veřejného dálkového přístupu.
    • občanu, jemuž se navrhuje zrušení trvalého pobytu, zaniklo právo byt užívat (např. pravomocný rozsudek soudu o zrušení společného práva k nájmu bytu, dohoda bývalých manželů, převod členského podílu a nájmu bytu atd.)
    • občan, jemuž se navrhuje zrušení trvalého pobytu, dům, byt nebo jejich vymezenou část neužívá (např. protokol o exekučním vystěhování, návrh na provedení důkazu svědeckou výpovědí).
   8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

    Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Možno využít tento návrh.

   9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

    Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel navrhovatel uhradí správní poplatek ve výši 100,- Kč za každou osobu (dle sazebníku, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, část I., položka 2, písmeno d).

    Stanovený poplatek je splatný při podání návrhu nebo později, vždy však před provedením úkonu.

    Správní poplatek lze uhradit v hotovosti při podání návrhu v kanceláři ohlašovny v 1. poschodí budovy Úřadu  městského obvodu Plesná, a též bezhotovostně převodem na účet č. 19-1649977339/0800.

   10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

    Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Pokud správní orgán nemůže vydat rozhodnutí bezodkladně, je povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se  prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ. I tuto lhůtu  může nadřízený správní orgán podle potřeby prodloužit.

   11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

    Občan, jemuž má být trvalý pobyt zrušen.

   12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

    Hlavní zásadou správního řízení je spolupráce účastníka řízení se správním orgánem.

    Navrhovatel

    • doplní neúplné podání ihned po výzvě správního orgánu
    • dostaví se k ústnímu jednání
    • přebírá písemnosti mu adresované do vlastních rukou
    • uvede pravdivě všechny skutečnosti potřebné k objasnění věci
    • doloží potřebné doklady a nic nezatají
    • navrhne důkazy, svědky.
   13. Elektronická služba, kterou lze využít

    Podání lze učinit v elektronické podobě podepsané  uznávaným elektronickým podpisem a taktéž prostřednictvím datové schránky navrhovatele.

    Podání  učiněné  dálnopisem, faxem a veřejnou  datovou sítí bez uznávaného elektronického podpisu je možné za podmínky, že je do 5 dnů potvrzeno, popř. doplněno, a to písemně nebo ústně do protokolu.

     

   14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

    Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

   15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

    Řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu je odvolání. Proti rozhodnutí vydanému Úřadem městského obvodu Plesná se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho  doručení k  Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, prostřednictvím Úřadu městského obvodu Plesná, úsek sociální, přestupků a hřbitova, Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava-Plesná.

   16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

    Sankce nejsou stanoveny.

   17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

    Internetový portál Ministerstva vnitra ČR http://www.mvcr.cz/clanek/zruseni-trvaleho-pobytu.aspx

   18. Související životní situace a návody, jak je řešit

    Podle § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, skončí platnost občanského průkazu nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. 

    Občan, jemuž byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu, je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 dnů  po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (§ 11 písm. b)  zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech).

    Postup podání žádosti o nový občanský průkaz naleznete zde:

    http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-vnitrnich-veci/oddeleni-evidence-obyvatel-a-obcanskych-prukazu/zivotni-situace/vydani-obcanskeho-prukazu

     http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.aspx

     

   19. Popis byl naposledy aktualizován

    29.07.2021

   20. Datum konce platnosti popisu
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  07.11.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno