Aktuality
JAKÉ JSOU ZMĚNY V OBLASTI NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA  A POČTU STAVEBNÍCH ÚŘADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA?
18 6 2024

JAKÉ JSOU ZMĚNY V OBLASTI NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA A POČTU STAVEBNÍCH ÚŘADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA?

Od 1.7.2024 je účinný nový stavební zákon a na něj navazující vyhlášky. Současně dochází ke sloučení některých stavebních úřadů v Ostravě, a to zejména stavebních úřadů, disponujících jen malým počtem zaměstnanců, kdy je komplikované zajistit jejich plnohodnotnou činnost v době jejich absence z důvodu řádné dovolené, nemocenské apod.

Nové znění stavebního zákona i na něj navazujících vyhlášek lze stáhnout ze stránek Ministerstva pro místní rozvoj.

Od tohoto 1. 7. 2024 tedy bude bude na území města Ostravy:
- Stavební úřad magistrátu města
- 5 stavebních úřadů městských obvodů

Kde najdu stavební úřad ve městě a pro jaké území vykonávají svou činnost?
1) Magistrát města Ostravy
Pro správní obvod Ostravy a Ostravy jako obce s rozšířenou působností

2) Městské obvody
Působnost obecního stavebního úřadu budou pro vyjmenované stavby dále vykonávat tyto městské obvody:

Slezská Ostrava - ve svém správním obvodu a pro městský obvod: Michálkovice, Radvanice a Bartovice


Moravská Ostrava a Přívoz - ve svém správním obvodu a pro městský obvod: Petřkovice, Lhotka, Hošťálkovice


Ostrava-Jih -  ve svém správním obvodu a pro městský obvod: Hrabová, Nová Bělá, Stará Bělá, Proskovicë


Vítkovice - ve svém správním obvodu a pro městský obvod: Mariánské Hory a Hulváky, Nová Ves


Poruba - ve svém správním obvodu a pro městský obvod: Krásné Pole, Plesná, Martinov, Pustkovec, Třebovice, Svinov, Polanka nad Odrou

Magistrát města Ostravy je obecním stavebním úřadem, který povoluje stavby dle stavebního zákona. Některé činnosti stavebního úřadu a povolování některých staveb jsou Statutem města svěřeny stavebním úřadům městských obvodů. Zde nedochází ve vazbě na nový stavební zákon k podstatným změnám. Rozsah staveb povolovaných magistrátem a městskými obvody zůstává v podstatě shodný se současným a veřejnosti známým zažitým stavem.

Jaké stavby budou povolovat stavební úřady městských obvodů?

Působnost, která je svěřena městským obvodům, je uvedena v Příloze číslo 1 Statutu města. Uvedené městské obvody jsou stavebními úřady a jako takové vykonávají působnost ve věcech stavebního řádu, a předpisů vydaných k jeho provedení, pro následující stavby a záměry:
- jednoduché stavby uvedené v příloze č. 2 stavebního zákona, povolované samostatně nebo
v souboru staveb,
- změny dokončených staveb a rekolaudace, povolované samostatně nebo v souboru staveb,
- ostatní stavby, pokud budou povolovány v souboru staveb, kde stavbou hlavní bude stavba svěřená (tj. stavba jednoduchá, změna dokončené stavby či rekolaudace),
- vodní díla související se stavbami jednoduchými či podmiňující stavby jednoduché, související se změnami dokončených staveb a rekolaudacemi, související se stavbami pozemních komunikací(silnic II. třídy, silnic III. třídy, místních komunikací a účelových komunikací),povolovaná samostatně nebo v souboru svěřených staveb,
- technická infrastruktura ve smyslu § 10 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (s výjimkou nesvěřených staveb vodních děl), povolovaná samostatně nebo v souboru svěřených staveb;
- Silnice II. třídy, silnice III. třídy, místní komunikace a účelové komunikace, povolované samostatně nebo v souboru svěřených staveb,
- změny využití území,
- dělení nebo scelení pozemků,
- stanovení ochranného pásma týkající se jednoduché stavby,

Statutem města je současně uvedeno, že v jednotlivých odůvodněných případech může Magistrát města Ostravy stanovit jinak.

Co to znamená, že Magistrát města Ostravy vykonává činnost stavebního úřadu pro správní obvod Ostravy a Ostravy jako obce s rozvířenou působností?

Magistrátu města vzniká nově dle § 34a nového stavebního zákona povinnost pro správní území obce s rozšířenou působností (tedy mimo vlastní území města Ostravy) povolovat stavby:
- bytové domy
- silnic II. a III. třídy, místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace,
- technické infrastruktury, která je součástí distribuční soustavy v elektroenergetice nebo plynárenství
- vodních děl, a to včetně staveb tvořících s nimi soubor staveb. Příkladmo lze uvést, že pokud bude vodní dílo součástí stavby rodinného domu (například rodinný dům s čističkou odpadních vod), kterou by za jiných okolností vydával stavební úřad obce ve správním území ORP (např. Šenov, Vratimov…), bude napříště takovou stavbu povolovat Magistrát města Ostravy.

Soutěž - vyřazené elektro
10 6 2024

Soutěž - vyřazené elektro

Chcete vyhrát jeden ze tří poukazů na pořízení nového spotřebiče? Více informací zde.

Seniorova akademie 2024
5 6 2024

Seniorova akademie 2024

Akce Městské policie Ostrava.

VÍCE AKTUALIT >>