Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Poslední změna: Pondělí 20.06.2011 11:51

Povinně zveřejňované informace

 1. I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

  Podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 2. 1. Název

  Statutární město Ostrava – městský obvod Plesná

 3. 2. Důvod a způsob založení

  Město Ostrava bylo konstituováno jako územně členěné statutární město. Území města je členěno na 23 obvodů. Dělbu kompetencí mezi městem a městskými obvody stanoví obecně závazná vyhláška č. 11/2000, Statut města Ostravy.

 4. 4. Kontaktní spojení

  Adresa

  Dobroslavická 83/8

  725 27 Ostrava-Plesná

   

  Tel.: 599 427 101 - 108

  E- mail: posta@plesna.ostrava.cz

  Web: http://www.plesna.cz/

  ID datové schránky: ejibp8y

   

  Úřední hodiny pro veřejnost

  Pondělí: 8:00-11:30     12:30-17:00 hod.

  Středa:   8:00-11:30     12:30-17:00 hod.

 5. 5. Bankovní spojení

  19-1649977339/0800

  příjmový účet (správní poplatky, místní poplatky, pokuty, nájemné, plnění z kupních smluv, variabilní symbol určený individuálně)

 6. 6. IČ obce

  00845451

 7. 7. DIČ

  CZ00845451

 8. 9. Žádosti o informace

  Informace poskytnou příslušné úseky úřadu na základě podané žádosti dle bodu 10.

 9. 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Způsoby podání žádosti:

  • ústně
  • písemně
  • elektronicky se zaručeným podpisem

  Místa podání žádosti:

  • podatelna Úřadu městského obvodu Plesná
  • elektronická podatelna posta@plesna.ostrava.cz
  • jednotlivé úseky Úřadu městského obvodu Plesná (ústní žádost)
 10. 11. Opravné prostředky

  Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

  Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

  Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu). Odvolání musí mít náležitosti dle správního řádu. Musí z něj být především patrné, kdo jej podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

  Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

  Odvolání učiněné písemně lze podat:

  • poštou na adresu: ÚMOb Plesná, Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava-Plesná
  • osobně na podatelně ÚMOb Plesná

   Ústní odvolání lze podat u příslušného úseku úřadu, který rozhodnutí vydal.

 11. 12. Formuláře
 12. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 13. 14. Předpisy

  Přehled právních předpisů, kterými se řídí městský obvod Plesná při výkonu samostatné a přenesené působnosti:

  Zákon č. 133/1985 Sb. , s úč. 1.7.1986, částka 34
  Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 200/1990 Sb. , s úč. 1.7.1990, částka 35
  Zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 565/1990 Sb. , s úč. 1.1. 1991, částka č. 92
  Zákon o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 172/1991 Sb. , s úč. 24.5.1991, částka 36
  Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 455/1991 Sb. , s úč. 1.1.1992, částka 87
  Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 553/1991 Sb. , s úč. 1.1.1992, částka 104
  Zákon o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 246/1992 Sb. , s úč. 29.5.1992, částka 50
  Zákon na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 344/1992 Sb. , s úč. 1.1.1993, částka 72
  Zákon o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 357/1992 Sb. , s úč. 1.1.1993, částka 73
  Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 586/1992 Sb. , s úč. 1.1. 1993, částka 117
  Zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 40/1993 Sb. , s úč. 1. 1. 1993, částka č. 12
  Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 111/1994 Sb. , s úč. 1.8.1994, částka 37
  Zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 289/1995 Sb. , s úč. 1.1.1996, částka 76
  Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 13/1997 Sb. , s úč. 1.4.1997, částka 3
  Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 106/1999 Sb.
  Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 166/1999 Sb. , s úč. 28.9.1999, částka 57
  Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 101/2000 Sb. , s úč. 1.6.2000 částka 32
  Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 128/2000 Sb. , s úč. 12. 11. 2000, částka 38
  Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 129/2000 Sb. , s úč. 12. 11. 2000, částka 38
  Zákon o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 130/2000 Sb. , s úč. 1.6.2000 částka 38
  Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 132/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 39
  Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 133/2000 Sb. , s úč. 1.7.2000 částka 39
  Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 157/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 49
  Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 218/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 65
  Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 219/2000 Sb. , s účt. 1.1.2001 částka 65
  Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 227/2000 Sb. , s úč. 1.10.2000 částka 68
  Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 238/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73
  Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých

  Zákon č. 239/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73
  Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 240/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73
  Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 241/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73
  Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 243/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73
  Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 245/2000 Sb. , s úč. 9.8.2000 částka 73
  Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 248/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73
  Zákon o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 250/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001, částka 73
  Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 301/2000 Sb. , s úč. 1.7.2001, částka 85
  Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 365/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001, částka
  Zákon o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 100/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 40
  Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 164/2001 Sb. , s úč. 18.6.2001, částka 64
  Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 185/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 71
  Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 254/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 98
  Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 256/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 98
  Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 273/2001 Sb. , s úč. 2.8.2001, částka 104
  Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

  Zákon č. 274/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 104
  Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 320/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 122
  Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 352/2001 Sb. , s úč. 5.10.2001, částka 134
  Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 213/2006 Sb.

  Zákon č. 449/2001 Sb. , s úč. 1.7.2002, částka 168
  Zákon o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 491/2001 Sb. , s úč. 31.12.2001, částka 178
  Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 6/2002 Sb. , s úč. 1.4.2002, částka 4
  Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 86/2002 Sb. , s úč. 1.6.2002, částka 38
  Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 290/2002 Sb. , s úč. 1.7.2002, částka 106
  Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 312/2002 Sb. , s úč. 1.1.2003, částka 114
  Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 314/2002 Sb. , s úč. 1.1.2003, částka 114
  Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.,

  Zákon č. 320/2002 Sb. , s úč. 1.1.2003, částka 117
  Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 215/2004 Sb. , s úč. 1.5.2004, částka 72
  Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

  Zákon č. 326/2004 Sb. , s úč. 31.5.2004, částka 106
  Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb.

  Zákon č. 435/2004 Sb. , s úč. 1.10.2004, částka 143
  Zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

  Vyhláška č. 496/2004 Sb. , s úč. 1.1.2005, částka 171
  Zákon o elektronických podatelnách

  Zákon č. 499/2004 Sb. , s úč. 1.1.2005, částka 173
  Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 500/2004 Sb. , s úč. 1.1.2006, částka 174
  Správní řád, ve znění zákona č. 413/2005

  Zákon č. 561/2004 Sb. , s úč. 1.1.2005, částka 190
  Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 634/2004 Sb. , s úč. 16.1.2005, částka 215
  Zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 108/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 37
  Zákon o sociálních službách

  Zákon č. 111/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 37
  Zákon o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb.

  Zákon č. 137/2006 Sb. , s úč. 1.7.2006, částka 47
  Zákon o veřejných zakázkách

  Zákon č. 159/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 55
  Zákon o střetu zájmů

  Zákon č. 183/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 63
  Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

  Zákon č. 187/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 64
  Zákon o nemocenském pojištění

  Zákon č. 262/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 84
  Zákoník práce

  Zákon č. 300/2008 Sb. , s úč. 1.7.2009, částka 94
  Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

  Dále se městský obvod řídí vydanými právními předpisy města, jimiž jsou:
  Statut města Ostravy
  Vyhlášky statutárního města Ostravy
  Nařízení statutárního města Ostravy

   

 14. 15. Úhrady za poskytování informací

  Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

  1.   Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením zákona výši úhrad za poskytování informací dle tohoto zákona.

  2.   Pro hrazení nákladů spojených s poskytováním informací platí:

  • pokud předpokládané náklady spojené s poskytnutím informací budou vyšší než 100,- Kč, bude vyžadována záloha ve výši 50 % předpokládaných nákladů,
  • pokud budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada ve výši 100 % předem, i když tato nepřesáhne částku 100,- Kč,
  • úhradu je možno zaplatit v hotovosti do pokladny ÚMOb Plesná, a to vždy před předáním informací, výjimečně lze informace doručit žadateli na dobírku.

  3.   Sazebník výše náhrad:

  cena fotokopie (černobílá)

  formát A4

  • jednostranná z volných listů 1,50 Kč
  • jednostranná z vázaných listů 2,00 Kč
  • oboustranná z volných listů 2,50 Kč
  • oboustranná z vázaných listů 3,00 Kč

  formát A3

  • jednostranná z volných listů 3,00 Kč
  • jednostranná z vázaných listů 3,50 Kč
  • oboustranná z volných listů 5,00 Kč
  • oboustranná z vázaných listů 5,50 Kč

  cena technického nosiče dat

  • disketa 15,00 Kč

  poštovné

  • dle sazebníku poštovních služeb
 15. 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
 16. 18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 17. 19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

  Licenční smlouva není uzavřena.

 18. II. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

  -

 19. III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

  S účinností od 1.9.2017 v souladu s ustanovením § 13 odstavce 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se stává ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů, i centrálním evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů, Ministerstvo spravedlnosti.

   

  Dle ustanovení § 13 odstavce 3 a 4 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů má každý právo na základě písemné žádosti  bezplatně nahlížet do příslušného registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmu při výkonu funkce veřejného funkcionáře.

 20. IV. Informace podle § 123 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

  Dne 1. 8. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. V souvislosti s přijatou novelou dáváme v souladu s § 123 zákona č. 256/2004 Sb., na vědomí, že statutární město Ostrava si zvolilo Českou republiku jako stát, ve kterém bude plnit povinnosti dle tohoto zákona

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Plesná
Dobroslavická 83/8
725 27 Ostrava-Plesná


Úřední hodiny »