Povinně zveřejňované informace

 1. 1. Název

  Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná 
  Dobroslavická 83/8
  725 27 Ostrava-Plesná

 2. 2. Důvod a způsob založení

  Město Ostrava bylo konstituováno jako územně členěné statutární město. Území města je členěno na 23 obvodů. Dělbu kompetencí mezi městem a městskými obvody stanoví obecně závazná vyhláška č. 11/2000, Statut města Ostravy.

 3. 4. Kontaktní spojení

  Adresa

  Statutární město Ostrava 
  Úřad městského obvodu Plesná 
  Dobroslavická 83/8
  725 27 Ostrava-Plesná

  E- mail:posta@plesna.ostrava.cz
  Web:http://www.plesna.cz/
  ID datové schránky:ejibp8y

  Úřední hodiny pro veřejnost

  PONDĚLÍ a STŘEDA: 8:00-11:30  a   12:30-17:00 hod.

  podatelna: PO a ST:        8:00-11:30   a  12:30-17:00 hod. 
                    ÚT, ČT a PÁ: 8:00-11:30   a   12:30-13:00 hod.

  starosta:    599 427 101
  tajemnice, ohlašovna: 599 427 104
  podatelna, asistent, hřbitov, sociální (pro KÚ Stará Plesná): 599 427 108
  přestupky, spisovna, sociální (pro KÚ Nová Plesná) : 599 427 102
  majetek, silnice, výstavba, životní prostředí: 599 427 106
  účetní, poplatky ze psů: 599 427 103

 4. 5. Bankovní spojení

  Česká spořitelna, a.s.  
  19-1649977339/0800

  příjmový účet (správní poplatky, místní poplatky, pokuty, nájemné, plnění z kupních smluv, variabilní symbol určený individuálně)

  Fakturační  údaje: 
  ODBĚRATEL (zákazník): 
  Statutární město Ostrava 
  Prokešovo náměstí 1803/8
  729 30 Ostrava - Moravská Ostrava 
  PŘÍJEMCE (zasílací adresa):
  městský obvod Plesná
  Dobroslavická 83/8
  725 27  Ostrava - Plesná

 5. 6. IČ obce

  00845451

 6. 7. DIČ

  CZ00845451

 7. 9. Žádosti o informace

  Informace poskytnou příslušné úseky úřadu na základě podané žádosti dle bodu 10.

 8. 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Způsoby podání žádosti:

  • ústně
  • písemně
  • elektronicky se zaručeným podpisem

  Místa podání žádosti:

  • podatelna Úřadu městského obvodu Plesná
  • elektronická podatelna posta@plesna.ostrava.cz
  • jednotlivé úseky Úřadu městského obvodu Plesná (ústní žádost)
 9. 11. Opravné prostředky

  Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu.

  Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

  Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, odvolání, stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

  • Pokud písemné žádosti nebylo třeba jen zčásti vyhověno, vydá o tom příslušný úsek ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.
  • Nestanoví-li zákon o informacích jinak, použije se správní řád:
        - pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti
        - pro odvolací řízení
        - v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení

  Dále se použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ust. § 178; v ostatním se správní řád nepoužije.

  • Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti se podává na podatelnu či přímo příslušnému úseku. Orgán, který rozhodnutí vydal, může o odvolání sám rozhodnout tak, že mu v plném rozsahu vyhoví. Nerozhodne-li v rámci autoremedury, předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
  • Stížnost na postup poskytovatele při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ust. § 16a zákona o informacích (dále jen "stížnost") se podává na podatelnu či na příslušný úsek. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji vyřídit ihned, sepíše se o ní písemný záznam.
   Stížnost se spolu se spisovým materiálem předloží odvolacímu orgánu do 7 dnů ode dne jejího podání, pokud v této lhůtě nebude stížnosti zcela vyhověno tím, že požadovaná informace nebo konečná licenční nabídka bude poskytnuta, nebo nebude-li vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně její části.
  • Odvolacím orgánem proti rozhodnutí orgánů městských obvodů jsou podle působnosti jednotlivé odbory magistrátu města Ostravy.
 10. 12. Formuláře
 11. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 12. 14. Předpisy

   

  Přehled právních předpisů, kterými se řídí městský obvod Plesná při výkonu samostatné a přenesené působnosti:

  Zákon č. 133/1985 Sb., s úč. 1. 7. 1986, částka 34
  Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 565/1990 Sb., s úč. 1. 1. 1991, částka č. 92
  Zákon o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 172/1991 Sb., s úč. 24. 5. 1991, částka 36
  Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 455/1991 Sb., s úč. 1. 1. 1992, částka 87
  Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 553/1991 Sb., s úč. 1. 1. 1992, částka 104
  Zákon o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 17/1992 Sb., s úč. 16. 1. 1992, částka 4

  Zákon o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

   Zákon č. 246/1992 Sb., s úč. 29. 5. 1992, částka 50
  Zákon na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 586/1992 Sb., s úč. 1. 1. 1993, částka 117
  Zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 40/1993 Sb., s úč. 1. 1. 1993, částka č. 12
  Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 111/1994 Sb., s úč. 1. 8. 1994, částka 37
  Zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 289/1995 Sb., s úč. 1. 1. 1996, částka 76
  Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 13/1997 Sb., s úč. 1. 4. 1997, částka 3
  Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 106/1999 Sb., s úč. 1. 1. 2000, částka 39
  Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 166/1999 Sb., s úč. 28. 9. 1999, částka 57
  Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 128/2000 Sb., s úč. 12. 11. 2000, částka 38
  Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 129/2000 Sb., s úč. 12. 11. 2000, částka 38
  Zákon o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 130/2000 Sb., s úč. 1. 6. 2000 částka 38
  Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 328/1999 Sb., s úč. 1. 7. 2000, částka 107
  Zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 329/1999 Sb., s úč. 1. 7. 2000, částka 107
  Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 132/2000 Sb., s úč. 1. 1. 2001 částka 39
  Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 133/2000 Sb., s úč. 1. 7. 2000 částka 39
  Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 157/2000 Sb., s úč. 1. 1. 2001 částka 49
  Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 218/2000 Sb., s úč. 1. 1. 2001 částka 65
  Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 219/2000 Sb., s úč. 1. 1. 2001 částka 65
  Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 239/2000 Sb., s úč. 1. 1. 2001 částka 73
  Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 240/2000 Sb., s úč. 1. 1. 2001 částka 73
  Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 241/2000 Sb., s úč. 1. 1. 2001 částka 73
  Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 243/2000 Sb., s úč. 1. 1. 2001 částka 73
  Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 245/2000 Sb., s úč. 9. 8. 2000 částka 73
  Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 248/2000 Sb., s úč. 1. 1. 2001 částka 73
  Zákon o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 250/2000 Sb., s úč. 1. 1. 2001, částka 73
  Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 301/2000 Sb., s úč. 1. 7. 2001, částka 85
  Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 365/2000 Sb., s úč. 1. 1. 2001, částka
  Zákon o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 100/2001 Sb., s úč. 1. 1. 2002, částka 40
  Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 164/2001 Sb., s úč. 18. 6. 2001, částka 64
  Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 185/2001 Sb., s úč. 1. 1. 2002, částka 71
  Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 254/2001 Sb., s úč. 1. 1. 2002, částka 98
  Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 256/2001 Sb., s úč. 1. 1. 2002, částka 98
  Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 273/2001 Sb., s úč. 2. 8. 2001, částka 104
  Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

  Zákon č. 274/2001 Sb., s úč. 1. 1. 2002, částka 104
  Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 320/2001 Sb., s úč. 1. 1. 2002, částka 122
  Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 352/2001 Sb., s úč. 5. 10. 2001, částka 134
  Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 213/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 449/2001 Sb., s úč. 1. 7. 2002, částka 168
  Zákon o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 491/2001 Sb., s úč. 31. 12. 2001, částka 178

  Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 6/2002 Sb., s úč. 1. 4. 2002, částka 4
  Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 290/2002 Sb., s úč. 1. 7. 2002, částka 106
  Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 312/2002 Sb., s úč. 1. 1. 2003, částka 114
  Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 314/2002 Sb., s úč. 1. 1. 2003, částka 114
  Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 320/2002 Sb., s úč. 1. 1. 2003, částka 117
  Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 215/2004 Sb., s úč. 1. 5. 2004, částka 72
  Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 326/2004 Sb., s úč. 31. 5. 2004, částka 106
  Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 435/2004 Sb., s úč. 1. 10. 2004, částka 143
  Zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 499/2004 Sb., s úč. 1. 1. 2005, částka 173
  Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 500/2004 Sb., s úč. 1. 1. 2006, částka 174
  Správní řád, ve znění zákona č. 413/2005, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 561/2004 Sb., s úč. 1. 1. 2005, částka 190
  Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 634/2004 Sb., s úč. 16. 1. 2005, částka 215
  Zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 108/2006 Sb., s úč. 1. 1. 2007, částka 37
  Zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 111/2006 Sb., s úč. 1. 1. 2007, částka 37
  Zákon o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 159/2006 Sb., s úč. 1. 1. 2007, částka 55
  Zákon o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 183/2006 Sb., s úč. 1. 1. 2007, částka 63
  Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 187/2006 Sb., s úč. 1. 1. 2007, částka 64
  Zákon o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 262/2006 Sb., s úč. 1. 1. 2007, částka 84
  Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 300/2008 Sb., s úč. 1. 7. 2009, částka 94
  Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 167/2012 Sb., s úč. 1. 7. 2012, částka 60
  Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  Zákon č. 201/2012 Sb., s úč. 1. 9. 2012, částka 69
  Zákon o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 186/2013 Sb., s úč. 1. 1. 2014, částka 77
  Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 256/2013 Sb., s úč. 1. 1. 2014, částka 99
  Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 340/2013 Sb., s úč. 1. 1. 2014, částka 132
  Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 320/2015 Sb., s úč. 1. 1. 2016, částka 135
  Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 134/2016 Sb., s úč. 1. 10. 2016, částka 51
  Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 250/2016 Sb., s úč. 1. 7. 2017, částka 98
  Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 297/2016 Sb., s úč. 19. 9. 2016, částka 115
  Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 110/2019 Sb., s úč. 24. 4. 2019, částka 47

  Zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

   

  Dále se městský obvod řídí vydanými právními předpisy města, jimiž jsou:
  Statut města Ostravy
  Vyhlášky statutárního města Ostravy
  Nařízení statutárního města Ostravy

   

   

   

 13. 15. Úhrady za poskytování informací

  Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

  1.   Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením zákona výši úhrad za poskytování informací dle tohoto zákona.

  2.   Pro hrazení nákladů spojených s poskytováním informací platí:

  • pokud předpokládané náklady spojené s poskytnutím informací budou vyšší než 100,- Kč, bude vyžadována záloha ve výši 50 % předpokládaných nákladů,
  • pokud budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada ve výši 100 % předem, i když tato nepřesáhne částku 100,- Kč,
  • úhradu je možno zaplatit v hotovosti do pokladny ÚMOb Plesná, a to vždy před předáním informací, výjimečně lze informace doručit žadateli na dobírku.

  3.   Sazebník výše náhrad:

  cena fotokopie (černobílá)

  formát A4

  • jednostranná z volných listů 1,50 Kč
  • jednostranná z vázaných listů 2,00 Kč
  • oboustranná z volných listů 2,50 Kč
  • oboustranná z vázaných listů 3,00 Kč

  formát A3

  • jednostranná z volných listů 3,00 Kč
  • jednostranná z vázaných listů 3,50 Kč
  • oboustranná z volných listů 5,00 Kč
  • oboustranná z vázaných listů 5,50 Kč

  poštovné

  • dle sazebníku poštovních služeb

   Sazebník úhrad byl schválen usnesením Rady městského obvodu Plesná  č. 0249/RMOb-Ple/1822/12 dne 29.4.2019

 14. 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
 15. 18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 16. 19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

  Licenční smlouva není uzavřena.

 17. III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

  S účinností od 1.9.2017 v souladu s ustanovením § 13 odstavce 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se stává ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů, i centrálním evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů, Ministerstvo spravedlnosti.

  Dle ustanovení § 13 odstavce 3 a 4 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů má každý právo na základě písemné žádosti  bezplatně nahlížet do příslušného registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmu při výkonu funkce veřejného funkcionáře.

 18. IV. Informace podle § 123 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

  Dne 1. 8. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. V souvislosti s přijatou novelou dáváme v souladu s § 123 zákona č. 256/2004 Sb., na vědomí, že statutární město Ostrava si zvolilo Českou republiku jako stát, ve kterém bude plnit povinnosti dle tohoto zákona