Povinně zveřejňované informace

1. Název

Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná 
Dobroslavická 83/8
725 27 Ostrava-Plesná

2. Důvod a způsob založení

Město Ostrava bylo konstituováno jako územně členěné statutární město. Území města je členěno na 23 obvodů. Dělbu kompetencí mezi městem a městskými obvody stanoví obecně závazná vyhláška č. 11/2000, Statut města Ostravy.

4. Kontaktní spojení

Adresa

Statutární město Ostrava 
Úřad městského obvodu Plesná 
Dobroslavická 83/8
725 27 Ostrava-Plesná

Elektronická adresa podatelny    E- mail:   posta@plesna.ostrava.cz
Web:http://www.plesna.cz/
ID datové schránky:ejibp8y

Úřední hodiny pro veřejnost

PONDĚLÍ a STŘEDA: 8:00-11:30  a   12:30-17:00 hod.

podatelna:     PO a ST:             8:00-11:30   a  12:30-17:00 hod. 
                       ÚT, ČT a PÁ:       8:00-11:30   a   12:30-13:00 hod.

 

Kontakty:

starosta:   tel.  599 427 101
tajemnice, vnitřní věci:  tel.  599 427 104
podatelna, hřbitov, spisovna,  sociální oblast pro KÚ Stará Plesná: tel. 599 427 108
přestupky a vymáhání, ohlašovna, volby, sociální oblast  pro KÚ Nová Plesná :  tel.599 427 102
majetek, správní silniční úřad, výstavba, životní prostředí: tel.  599 427 106
účetní, poplatky ze psů: tel. 599 427 103

5. Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s.  
19-1649977339/0800

příjmový účet (správní poplatky, místní poplatky, pokuty, nájemné, plnění z kupních smluv, variabilní symbol určený individuálně)

Fakturační  údaje: 
ODBĚRATEL (zákazník): 
Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava - Moravská Ostrava 
PŘÍJEMCE (zasílací adresa):
městský obvod Plesná
Dobroslavická 83/8
725 27  Ostrava - Plesná

6. IČ obce

00845451

7. DIČ

CZ00845451

9. Žádosti o informace

Informace poskytnou příslušné úseky úřadu na základě podané žádosti dle bodu 10.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Způsoby podání žádosti:

 • ústně
 • písemně
 • elektronicky se zaručeným podpisem

Místa podání žádosti:

 • podatelna Úřadu městského obvodu Plesná
 • elektronická podatelna posta@plesna.ostrava.cz
 • jednotlivé úseky Úřadu městského obvodu Plesná (ústní žádost)
11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu.

Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, odvolání, stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

 • Pokud písemné žádosti nebylo třeba jen zčásti vyhověno, vydá o tom příslušný úsek ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.
 • Nestanoví-li zákon o informacích jinak, použije se správní řád:
       - pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti
       - pro odvolací řízení
       - v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení

Dále se použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ust. § 178; v ostatním se správní řád nepoužije.

 • Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti se podává na podatelnu či přímo příslušnému úseku. Orgán, který rozhodnutí vydal, může o odvolání sám rozhodnout tak, že mu v plném rozsahu vyhoví. Nerozhodne-li v rámci autoremedury, předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 • Stížnost na postup poskytovatele při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ust. § 16a zákona o informacích (dále jen "stížnost") se podává na podatelnu či na příslušný úsek. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji vyřídit ihned, sepíše se o ní písemný záznam.
  Stížnost se spolu se spisovým materiálem předloží odvolacímu orgánu do 7 dnů ode dne jejího podání, pokud v této lhůtě nebude stížnosti zcela vyhověno tím, že požadovaná informace nebo konečná licenční nabídka bude poskytnuta, nebo nebude-li vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně její části.
 • Odvolacím orgánem proti rozhodnutí orgánů městských obvodů jsou podle působnosti jednotlivé odbory magistrátu města Ostravy.
12. Formuláře
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

1.   Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením zákona výši úhrad za poskytování informací dle tohoto zákona.

2.   Pro hrazení nákladů spojených s poskytováním informací platí:

 • pokud předpokládané náklady spojené s poskytnutím informací budou vyšší než 100,- Kč, bude vyžadována záloha ve výši 50 % předpokládaných nákladů,
 • pokud budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada ve výši 100 % předem, i když tato nepřesáhne částku 100,- Kč,
 • úhradu je možno zaplatit v hotovosti do pokladny ÚMOb Plesná, a to vždy před předáním informací, výjimečně lze informace doručit žadateli na dobírku.

3.   Sazebník výše náhrad:

cena fotokopie (černobílá)

formát A4

 • jednostranná z volných listů 1,50 Kč
 • jednostranná z vázaných listů 2,00 Kč
 • oboustranná z volných listů 2,50 Kč
 • oboustranná z vázaných listů 3,00 Kč

formát A3

 • jednostranná z volných listů 3,00 Kč
 • jednostranná z vázaných listů 3,50 Kč
 • oboustranná z volných listů 5,00 Kč
 • oboustranná z vázaných listů 5,50 Kč

poštovné

 • dle sazebníku poštovních služeb

 Sazebník úhrad byl schválen usnesením Rady městského obvodu Plesná  č. 0249/RMOb-Ple/1822/12 dne 29.4.2019

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

Licenční smlouva není uzavřena.

III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

S účinností od 1.9.2017 v souladu s ustanovením § 13 odstavce 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se stává ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů, i centrálním evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů, Ministerstvo spravedlnosti.

Dle ustanovení § 13 odstavce 3 a 4 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů má každý právo na základě písemné žádosti  bezplatně nahlížet do příslušného registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmu při výkonu funkce veřejného funkcionáře.

IV. Informace podle § 123 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Dne 1. 8. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. V souvislosti s přijatou novelou dáváme v souladu s § 123 zákona č. 256/2004 Sb., na vědomí, že statutární město Ostrava si zvolilo Českou republiku jako stát, ve kterém bude plnit povinnosti dle tohoto zákona