Výbory zastupitelstva 2022-2026

V souladu s ustanovením § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, může zastupitelstvo městského obvodu zřizovat výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány.

Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo městského obvodu a jemu jsou ze své činnosti odpovědny.

Zastupitelstvo městského obvodu zřizuje vždy finanční a  kontrolní výbor, jejich náplň činnosti stanovuje zákon o obcích.

Každý výbor se skládá z předsedy a dalších členů, které volí a odvolává zastupitelstvo městského obvodu. Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být starosta městského obvodu, místostarosta městského obvodu, tajemník ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce městského obvodu. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva města.

Výbory se schází podle potřeby, jednání jsou neveřejná.

 

Složení výborů ve volebním období 2022 - 2026

Finanční výbor 

PředsedaMUDr. Vladimír Machčlen zastupitelstva
Členové Ing. Jan Čech člen zastupitelstva
Mgr. MgA. Barbora Čechová členka zastupitelstva
Ing. arch. Aleš Student člen zastupitelstva
Petr Peterek člen zastupitelstva

Kontrolní výbor

PředsedaJan Kotalačlen zastupitelstva
Členové Jiří Brůna člen zastupitelstva
Petr Jeřábek člen zastupitelstva
Ing. Marek Čech člen zastupitelstva
MUDr. Sylva Zajícová členka zastupitelstva