Povolení kácení dřevin

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Povolení kácení dřevin

 2. Základní informace k životní situaci

  Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je třeba povolení orgánu ochrany přírody, pokud není stanoveno jinak. Místně příslušným orgánem vydávající povolení ke kácení dřevin rostoucích na území městského obvodu Poruba je Úřad městského obvodu Poruba.

  Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les není třeba v těchto případech:

  - ke kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví žadatele a jde-li o dřeviny se stanovenou velikostí (stromy do obvodu kmene 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40m2), pokud nejsou součástí významného krajinného prvku, náhradní výsadby (§ 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody) nebo stromořadí

  - pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let

  - pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha nebo nádvoří

  - ke kácení z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy a zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto soustav, za účelem provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze a ze zdravotních důvodů. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat

  - ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od kácení

  Příslušným orgánem ochrany přírody podle odrážky 4 a 5 je Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

  Kácení dřevin v souvislosti se stavebním záměrem:

  Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. (§ 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny).

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku, v případě spoluvlastnictví všichni vlastníci, či nájemce nebo jiný oprávněný žadatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les musí obsahovat:

  • jméno, datum narození a adresu žadatele, případně název právnické osoby, IČO a sídlo žadatele
  • označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis dřevin a situační zákres
  • doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, nájemního nebo uživatelského vztahu k pozemku a dřevinám rostoucím mimo les
  • specifikaci dřevin, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů, včetně situačního zákresu
  • udání obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí
  • zdůvodnění žádosti
  • u stavebního záměru projektovou dokumentaci
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti s předepsanými náležitostmi.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úsek výstavby, majetku a životního prostředí Úřadu městského obvodu Plesná, Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava-Plesná.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úsek výstavby, majetku a životního prostředí Úřadu městského obvodu Plesná, Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava-Plesná.

  Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.
  úsek výstavby, majetku a životního prostředí
  599427106 zkurkova@plesna.ostrava.cz
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Osobní kontakt není nutný, žádost s předepsanými náležitostmi lze zaslat.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Do 60 dnů, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Všichni spoluvlastníci pozemku, na kterém dřevina roste, vlastník sousedního pozemku, pokud dřevina roste v hranici. Účastníkem řízení mohou být (za splnění zákonem stanovených podmínek) také spolky.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Účast při ohledání nebo ústním jednání pokud je svoláno. Zpřístupnění pozemku, na němž dřevina roste.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronická podatelna v případě, že žadatel má zaručený elektronický podpis.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

  Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění a ve znění vyhlášky č. 86/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od doručení k Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Fyzické osobě, která poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les uloží orgán ochrany přírody pokutu až do výše 20.000 Kč, v případě, že jedná o skupinu dřevin rostoucích mimo les až do výše 100.000 Kč.

  Právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu rostoucí mimo les, uloží orgán ochrany přírody pokutu do výše  1.000.000 Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  07.11.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno