Nepříznivá sociální situace

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Nepříznivá sociální situace

 2. Základní informace k životní situaci

  Nepříznivá sociální situace může vzniknout v důsledku ztráty zaměstnání, nízkého příjmu, závislostí např. na návykových látkách, zdravotního postižení, nemoci apod.

  V návaznosti na vzniklou situaci sociální pracovník např.:

  • pomáhá při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popřípadě při výběru vhodné sociální služby (např. pečovatelská služba, azylové domy, domovy pro seniory, odlehčovací služby),
  • poskytuje poradenství v návaznosti na jednotlivé dávkové systémy sociální ochrany obyvatelstva (např.  dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením),
  • poskytuje administrativní pomoc při vyplňování nebo kontrole žádostí o různé typy dávek,
  • poskytuje pomoc při vyřizování osobních dokladů,
  • pomáhá překonávat problémy s hledáním či udržením zaměstnání (např. pomoc při sestavení životopisu, výběru vhodného zaměstnání, hledání vhodné agentury práce),
  • asistuje při nácviku zvládání sociálních i praktických dovedností (např. využívání karty sociálních systémů, hospodaření s finančními prostředky),
  • pomáhá při řešení finančních problémů (např. doprovod na jednání s věřiteli, sjednávání splátkového kalendáře, pomoc při zajištění kontaktu s exekutory),
  • poskytuje kontakty a zprostředkovává jednání se specializovanými poradnami (např. poradna při finanční tísni),
  • řeší problémy související  se ztrátou nebo s rizikem ztráty bydlení,
  • v souvislostí s výkonem funkce sociálního kurátora pro dospělé poskytuje poradenství a navštěvuje osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, dále pak poskytuje poradenství osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody a osobám ohroženým sociálním vyloučením,
  • vystupuje u soudních jednání a spolupracuje s orgány a institucemi (policie, státní a nestátní organizace, soudy všech stupňů atd.),
  • ustanovuje zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění v případě, že dosavadní příjemce dávky důchodového pojištění nemůže výplatu vzhledem ke svému zdravotnímu stavu přijímat, nebo není-li dávka účelně využívána,
  • provádí depistáž v terénu
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Sociální pracovník se zaměřuje na sociální práci s:

  • osobami se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním,
  • osobami pečujícími o osoby závislé na péči jiné osoby,
  • osobami, které mají narušenou schopnost právně jednat, osobami omezenými ve svéprávnosti, jejich podpůrci, zástupci či opatrovníky,
  • osobami, které žijí rizikovým způsobem života,
  • osobami, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení,
  • osobami nezaměstnanými a osobami s materiálními problémy,
  • oběťmi agrese, trestné činnosti a domácího násilí,
  • imigranty,
  • rodinami s dětmi.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Navštivte sociálního pracovníka ÚMOb Plesná, popřípadě využijte telefonický či emailový kontakt.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  K dispozici jsou Vám pracovníci Úřadu městského obvodu Plesná, úseku sociálního, přestupků a hřbitova.

  PhDr. Petr Jančík a Bc. Kateřina Mižáková, DiS.

  Úřední dny pondělí a středa 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hodin. V případě akutních problémů se obraťte telefonicky na 599 427 108 nebo 599 427 102.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Plesná

  Dobroslavická 83/8

  725 27 Ostrava-Plesná

  Odpovědní pracovníci:

  Bc. Kateřina Mižáková, 599 427 108, kmizakova@plesna.ostrava.cz

  Katastrální území Stará Plesná

  PhDr. Petr Jančík, 599 427 102, pjancik@plesna.ostrava.cz

  Katastrální území Nová Plesná

  Pondělí a středa 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hodin.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobní návštěvě na úřadě průkaz totožnosti. Doložení dalších dokladů se odvíjí od konkrétního řešeného problému.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nic nepotřebujete.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Nic nehradíte.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Odpovědný pracovník pracuje s Vámi okamžitě, dle individuálních potřeb, popřípadě si domlouvá termíny dalších schůzek na základě vzájemné dohody.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Na řešení sociální situace se mohou podílet také rodinní příslušníci, přátelé, úřady, poskytovatelé sociálních služeb a další osoby či instituce. Záleží o jakou nepříznivou sociální situaci se jedná (bydlení, finance, partnerské problémy, domácí násilí, apod.).

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Vaše aktivní spolupráce se sociálním pracovníkem. Plnění společně stanovených úkolů tak, by byl naplněn cíl stanovené sociální práce a bylo dosaženo pokroku v řešení situace správným směrem.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Sociální práce se nezakládá na elektronických službách.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Práce sociálního pracovníka městského obvodu je vymezena:

  • zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
  • vyhláškou č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi,
  • vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

  Na základě § 63 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a § 93a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnanci obcí zařazeni jako sociální pracovníci oprávněni, na základě souhlasu osob, které se nacházejí v hmotné nouzi, v nepříznivé sociální situaci nebo jsou ohroženi sociálním vyloučení nebo se v tomto stavu nachází, vstupovat do obydlí, v němž tyto osoby žijí, s cílem vykonávat činnosti sociální práce.

 16. Jaké jsou související předpisy

  Různé normy dotýkající se běžného života občanů v běžných životních situacích.

 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Žádné opravné prostředky nejsou uplatňovány.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny a tak ani nemohou být uplatňovány.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně

  Sociální dávky?

  Nejsou v kompetenci ÚMOb Plesná. Řeší Magistrát města Ostravy a úřad práce.

  Sociálně-právní ochrana dětí?

  Pro občany městského obvodu Plesná je kompetence svěřena ÚMOb Poruba.

  Zajištění nouzového či náhradního ubytování?

  Pracovníci ÚMOb Plesná jsou povinni být nápomocni při hledání ubytovacích služeb. Nemohou však vždy zajistit potřebnou ubytovací kapacitu, pokud není k dispozici.

  Příspěvek na péči?

  Poskytují úřady práce. Pracovníci ÚMOb Plesná Vám budou plně nápomocni při zprostředkování kontaktu, popř. obstarání potřebných formulářů.

 20. Další související informace

  Zeptejte se a my odpovíme. Pokud nebudeme vědět, tak Vám vše potřebné zjistíme.

 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Jedná se především o odbory sociálních věcí městských úřadů, například Magistrátu města Ostravy. Dále také Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Úřad ombudsmana, Policie ČR, městská policie, ale také nestátní organizace jako jsou např. Bílý kruh bezpečí, Linka bezpečí, apod.

 22. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Budeme je s Vámi řešit dle Vašich individuálních potřeb.

 23. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Úsek sociální, přestupků a hřbitova Úřadu městského obvodu Plesná

 24. Kontaktní osoba

  Stará Plesná

  Bc. Kateřina Mižáková, DiS.

  599 427 108

  kmizakova@plesna.ostrava.cz

  Nová Plesná

  PhDr. Petr Jančík

  599 427 102

  pjancik@plesna.ostrava.cz 

 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  7.11.2022

 26. Popis byl naposledy aktualizován

  07.11.2022

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  Budeme řešit dle individuálních potřeb v rámci možností.