Nepříznivá sociální situace

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Nepříznivá sociální situace

 2. Základní informace k životní situaci

  Nepříznivá sociální situace může vzniknout v důsledku ztráty zaměstnání, nízkého příjmu, závislostí např. na návykových látkách, zdravotního postižení, nemoci apod.

  V návaznosti na vzniklou situaci sociální pracovník např.:

  • pomáhá při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popřípadě při výběru vhodné sociální služby (např. pečovatelská služba, azylové domy, domovy pro seniory, odlehčovací služby),
  • poskytuje poradenství v návaznosti na jednotlivé dávkové systémy sociální ochrany obyvatelstva (např.  dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením),
  • poskytuje administrativní pomoc při vyplňování nebo kontrole žádostí o různé typy dávek,
  • poskytuje pomoc při vyřizování osobních dokladů,
  • pomáhá překonávat problémy s hledáním či udržením zaměstnání (např. pomoc při sestavení životopisu, výběru vhodného zaměstnání, hledání vhodné agentury práce),
  • asistuje při nácviku zvládání sociálních i praktických dovedností (např. využívání karty sociálních systémů, hospodaření s finančními prostředky),
  • pomáhá při řešení finančních problémů (např. doprovod na jednání s věřiteli, sjednávání splátkového kalendáře, pomoc při zajištění kontaktu s exekutory),
  • poskytuje kontakty a zprostředkovává jednání se specializovanými poradnami (např. poradna při finanční tísni),
  • řeší problémy související  se ztrátou nebo s rizikem ztráty bydlení,
  • v souvislostí s výkonem funkce sociálního kurátora pro dospělé poskytuje poradenství a navštěvuje osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, dále pak poskytuje poradenství osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody a osobám ohroženým sociálním vyloučením,
  • vystupuje u soudních jednání a spolupracuje s orgány a institucemi (policie, státní a nestátní organizace, soudy všech stupňů atd.),
  • ustanovuje zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění v případě, že dosavadní příjemce dávky důchodového pojištění nemůže výplatu vzhledem ke svému zdravotnímu stavu přijímat, nebo není-li dávka účelně využívána,
  • provádí depistáž v terénu
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Sociální pracovník se zaměřuje na sociální práci s:

  • osobami se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním,
  • osobami pečujícími o osoby závislé na péči jiné osoby,
  • osobami, které mají narušenou schopnost právně jednat, osobami omezenými ve svéprávnosti, jejich podpůrci, zástupci či opatrovníky,
  • osobami, které žijí rizikovým způsobem života,
  • osobami, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení,
  • osobami nezaměstnanými a osobami s materiálními problémy,
  • oběťmi agrese, trestné činnosti a domácího násilí,
  • imigranty,
  • rodinami s dětmi.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Navštivte sociálního pracovníka ÚMOb Plesná, popřípadě využijte telefonický či emailový kontakt.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  K dispozici jsou Vám pracovníci Úřadu městského obvodu Plesná, úseku sociálního, přestupků a hřbitova.

  PhDr. Petr Jančík a Bc. Kateřina Mižáková, DiS.

  Úřední dny pondělí a středa 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hodin. V případě akutních problémů se obraťte telefonicky na 599 427 108 nebo 599 427 102.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobní návštěvě na úřadě průkaz totožnosti. Doložení dalších dokladů se odvíjí od konkrétního řešeného problému.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nic nepotřebujete.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Nic nehradíte.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Odpovědný pracovník pracuje s Vámi okamžitě, dle individuálních potřeb, popřípadě si domlouvá termíny dalších schůzek na základě vzájemné dohody.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Na řešení sociální situace se mohou podílet také rodinní příslušníci, přátelé, úřady, poskytovatelé sociálních služeb a další osoby či instituce. Záleží o jakou nepříznivou sociální situaci se jedná (bydlení, finance, partnerské problémy, domácí násilí, apod.).

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Vaše aktivní spolupráce se sociálním pracovníkem. Plnění společně stanovených úkolů tak, by byl naplněn cíl stanovené sociální práce a bylo dosaženo pokroku v řešení situace správným směrem.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Sociální práce se nezakládá na elektronických službách.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  07.11.2022

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno