Poplatek za psa

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Poplatek za psa

 2. Základní informace k životní situaci

  Termín úhrady poplatku - do 31. 3. daného roku. 

  Výše poplatku - za prvního psa 150,- Kč a za dalšího psa 500,- Kč, poplatek za psa v bytovém domě je 300,- Kč.

  Místní poplatek můžete uhradit hotově přímo do pokladny Úřadu městského obvodu Plesná (u Ing. Lamparta) nebo na účet č. 19-1649977339/0800, variabilní symbol 2712411 xxx (za xxx doplňte číslo popisné domu majitele psa, např. číslo popisné 54 se uvede 054). 

  Nezaplacení poplatku ve stanovené lhůtě bude řešeno vydáním platebního výměru s až trojnásobkem sazby.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a je přihlášena na území městského obvodu Plesná a je způsobilá k právním úkonům (zákonný zástupce,  plná moc).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti (podat přiznání k místnímu poplatku ze psů). Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích a vyhlášky o místním poplatku ze psů osvobozena. Správce poplatku vydá držiteli psa evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá či je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa. Držitel psa je rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození nebo změnu údajů uvedených v přiznání, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Zjištěný přeplatek na místním poplatku se vrací na žádost držitele, činí-li více než 100,- Kč.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Držitel psa se dostaví v úřední dny ke správci místního poplatku ze psů do budovy ÚMOb Plesná (úsek financí), kde nahlásí údaje potřebné k zaevidování místního poplatku ze psů. Údaje o psu jsou zapsány v očkovacím průkaze psa.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Plesná, Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava-Plesná

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úsek financí, pokladna
  Úřad městského obvodu Plesná
  Dobroslavická 83/8
  725 27  Ostrava-Plesná


  Úřední hodiny:

  pondělí a středa                 8:00–11:30     12:30–17:00
  úterý, čtvrtek, pátek            po předchozí dohodě

   

  Ing. Pavel Lampart
  místní poplatek ze psů
  599427103 plampart@plesna.ostrava.cz


 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K ohlášení místního poplatku ze psů je nutné mít tyto doklady:

  • občanský průkaz
  • očkovací průkaz psa
  • doklad o pobírání důchodu
  • doklady prokazující nárok na slevu nebo osvobození (průkaz ZTP, ZTP/P apod.)
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Držitel psa platí místní poplatek ze psů dle stanovených sazeb.

  Sazba poplatku je stanovena za jednoho psa a kalendářní rok:

  držitel psa má trvalý pobyt v rodinném domě                                      150 Kč

  za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě                                         500 Kč

  držitel psa má trvalý pobyt v bytovém domě                                        500 Kč

  za druhého a každého dalšího psa v bytovém domě                                         500 Kč

   

  Osvobození od poplatků jsou:

  - majitel psa provádějící výcvik slepeckých psů;

  - psi v útulku;

  - držitel karty ZTP/P - osoba nevidomá;

  - podle zvláštního zákona.

   

  Možnost úhrady poplatku (je nutné vždy uvádět variabilní symbol - 271411xxx - xxx znamená číslo popisné domu majitele psa):

  - v hotovosti na pokladně v budově úřadu,

  - bezhotovostně převodem na účet č. 19-1649977339/0800.

   

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Poplatník psa je povinen do 15 dnů:

  • oznámit  správci  poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti (ze všech chovaných psů)
  • oznámit držení psa, i když je osobou, která je od placení poplatku podle zákona osvobozena - oznámit správci každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození
  • oznámit změnu údajů uvedených v přiznání (změna trvalého pobytu nebo sídla)
  • zánik poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej)

  Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká.

  Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku  1000,-- Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách vždy do 31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po 1. 3. příslušného kalendářního roku a výše poplatkové povinnosti se rovná nebo je nižší než 1000,-- Kč, poplatek je splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1000,-- Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách, kdy první splátka je splatná do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti a druhá splátka je splatná nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku za předpokladu, že toto datum splatnosti je vzhledem k datu vzniku poplatkové povinnosti možno dodržet. V ostatních případech je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou další účastníci řízení. 

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Žádné další činnosti nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Datová schránka Úřadu městského obvodu Plesná: ID datové schránky: ejibp8y

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 
  • Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 19/2019 o místním poplatku ze psů

  Poplatník je povinen se s těmito předpisy seznámit.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně. Odvolání se podává u správce daně, jehož odvolání je rozhodnutím napadeno a lze jej podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí,  proti němuž odvolání směřuje. 

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může správce poplatku uložit tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem poplatku. 

  Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  07.11.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno