Zásady poskytování služby Senior EXPRES PORUBA!!!

Jaké jsou zásady poskytování služby Senior EXPRES PORUBA!!!? Více informací níže v textu.

MOb Poruba                                                                                                  Ostrava - Poruba

                                                                                                                                      

                                                                                         

ZÁSADY č. ../2020

pro poskytování služby Senior EXPRES PORUBA!!!

 

Článek 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Účelem těchto zásad je stanovit podmínky, za nichž mohou určené osoby užívat službu „Senior EXPRES PORUBA!!!“.
 2. Službou „Senior EXPRES PORUBA!!!“ (dále jen „služba“) se rozumí poskytování přepravy seniorům za zvýhodněných podmínek.
 3. Služba je poskytována vybraným dopravcem v právním režimu taxislužby dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Vozidla dopravce svými technickými parametry odpovídají požadavkům na vozidla pro přepravu osob se zdravotním omezením, včetně invalidního vozíku a chodítka pro seniory.
 4. Na poskytnutí služby není právní nárok.

 

Článek 2

UŽIVATELÉ SLUŽBY

 

 1. Službu mohou využívat osoby, kterým je odborem sociálním Úřadu městského obvodu Poruba (dále jen „odbor sociální“) vydán průkaz přepravované osoby, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 těchto zásad (dále jen „průkaz“) a splní podmínky stanovené v čl. 4 těchto zásad.
 2. Průkaz je vydán pouze osobám, které ke dni podání žádosti dovršily věku 74 let a mají trvalý pobyt na území městského obvodu Poruba, Martinov, Plesná, Pustkovec nebo Třebovice.

 

Článek 3

ŽÁDOST O VYDÁNÍ PRŮKAZU A JEHO PŘEVZETÍ

 

 1. Žádost o vydání průkazu se podává osobně na odboru sociálním. Vzor žádosti je uveden v příloze č. 2 těchto zásad. Spolu s žádostí je nutno předložit průkazovou fotografii žadatele (formát 3,5 x 4,5 cm), občanský průkaz nebo cestovní pas a souhlas se zpracováním osobních údajů uvedený v příloze č. 3 těchto zásad. Na fotografii musí být současná nebo identifikovatelná podoba žadatele.   
 2. Podání žádosti není spojeno s žádným poplatkem ani jinou platbou statutárnímu městu Ostrava – městskému obvodu Poruba, který rovněž nese náklady na vydání průkazu.  
 3. Průkaz je nutno převzít osobně nebo prostřednictvím osoby oprávněné k tomu na základě plné moci. Vzor plné moci je uveden v příloze č. 4 těchto zásad.
 4. Vyhotovený průkaz je opatřen podpisem vedoucí odboru sociálního. V době její nepřítomnosti podepisuje vyhotovený průkaz osoba oprávněná k jejímu zastupování.
 5. Držitel průkazu je povinen ohlásit do 15 dnů změny ve skutečnostech, které jsou rozhodné pro vydání průkazu Senior EXPRES PORUBA!!!.

 

Článek 4

PODMÍNKY SLUŽBY

 

 1. Přeprava je poskytována na území statutárního města Ostrava každý pracovní den v době od 06:00 hodin do 16:00 hodin, a to na tato místa:

-          zdravotnická zařízení,

-          zařízení sociálních služeb,

-          hřbitovy,

-          úřady a další instituce.

 1. Během kalendářního měsíce lze uskutečnit nejvýše čtyři jízdy.
 2. Jízdou se rozumí přeprava z nástupního místa do výstupního místa, případná přeprava z výstupního místa do nástupního nebo jiného místa je považována za další jízdu.
 3. Nástupní a výstupní místo určuje přepravovaná osoba v telefonické objednávce, přičemž přeprava probíhá bez zastávek umožňujících nástup či výstup přepravovaných osob nebo naložení či vyložení věcí z vozidla.
 4. Objednávku lze učinit nejpozději den před požadovanou jízdou, ve výjimečných případech i v den požadované jízdy, a to v době od 06:00 hodin do 16:00 hodin. Objednávka musí obsahovat číslo průkazu přepravované osoby, nástupní a výstupní místo a čas nástupu do vozidla.
 5. Při nástupu je přepravovaná osoba povinna předložit dopravci průkaz. Při výstupu je povinna uskutečněnou jízdu stvrdit svým podpisem na formuláři dopravce.
 6. Jízdu může přepravovaná osoba uskutečnit s maximálně jednou osobou, kterou označí jako svůj doprovod.
 7. Přeprava může být dopravcem odmítnuta, jestliže:

-          objednávaná jízda časově koliduje s již dříve sjednanou jízdou,

-          je jízda objednávána téhož dne, kdy má být uskutečněna,

-          je přepravovaná osoba nebo její doprovod v silně podnapilém nebo znečištěném stavu,

-          bude ke dni uskutečnění přepravy vyčerpán měsíční finanční limit dohodnutý statutárním městem Ostrava – městským obvodem Poruba s dopravcem.

 1. Z přepravy jsou vyloučena zvířata vyjma asistenčních zvířat.
 2. Jízdné za každou jednotlivou jízdu činí 30,-Kč vč. DPH.

 

 

Článek 5

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Průkaz vydaný přede dnem nabytí účinnosti těchto zásad, ze kterého je patrna současná podoba držitele průkazu a který obsahuje aktuální údaje o jeho jménu, příjmení a bydlišti, je považován za průkaz vydaný podle těchto zásad, opravňující jeho držitele k využívání služby.
 2. Tyto zásady byly schváleny na 37. schůzi Rady městského obvodu Poruba konané dne 10. 7. 2020 usnesením č. 1509/RMOb1822/37 s účinností ode dne 1. 9. 2020 do dne 31. 8. 2021.

 

 

 

 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.

starostka městského obvodu

Přílohy:

 

Příloha č. 1 - Vzor průkazu přepravované osoby

Příloha č. 2 - Vzor žádosti o vydání průkazu

Příloha č. 3 - Vzor souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely vydání průkazu

Příloha č. 4 - Vzor plné moci

 

Zpracovatel:

 

odbor sociální

odbor vnitřních věcí

 

Datum vydání:

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 Vzor průkazu přepravované osoby

 

 

                       

Příloha č. 2 - Vzor žádosti o vydání průkazu

 

Žádost o vydání průkazu Senior EXPRES PORUBA!!!

 

Žadatel

 

Příjmení………………………………………   Jméno………………………… Titul…..……

 

 

Číslo obč. průkazu/cestovního pasu………………..……… Telefon…………………………

 

 

Datum narození ……………………………………………………………………………….

 

E-mailová adresa ……………………………………………………………………………….

 

Kritérium splněno ANO - NE

 

 

Trvale bytem

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

………………………………………………………………………………………………… (ulice, č. p., obec, část obce, PSČ)

 

Kritérium splněno ANO - NE

 

 

 

 

Prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a úplné.

 

Jsem si vědom(a) povinnosti písemně ohlásit do 15 dnů změny ve skutečnostech, které jsou rozhodné pro vydání průkazu Senior EXPRES PORUBA!!!

 

 

 

V Ostravě dne: ……………………… Podpis žadatele: ……………………………….……..

Příloha č. 3 - Vzor souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely vydání průkazu

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

pro účely vydání průkazu Senior EXPRES PORUBA!!!

 

 

Uděluji tímto souhlas se zpracováním mých osobních údajů správci - statutárnímu městu Ostrava – městskému obvodu Poruba, sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba, IČO: 00845451, v rozsahu – jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, telefonní číslo, číslo občanského průkazu, e-mailová adresa pro níže vymezené účely zpracování.

Jsem si vědom svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a byl jsem informován, že bližší informace o mých právech jako subjektu údajů, jakož i o možnostech jejich uplatnění, naleznu na internetové stránce www.poruba.ostrava.cz.

Kontaktní údaje správce: statutární město Ostrava – městský obvod Poruba, adresa: Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba

e-mail: posta@moporuba.cz

ID datové schránky: xpkbv55

Kontaktní údaje pověřence: KLIMUS& PARTNERS s.r.o., se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 03373444, ID datové schránky: ewann52, e-mail: roman@klimus.cz; kontaktní údaje pověřence: Martin Krupa, email: martin.krupa@gdpr-opava.cz, tel. č. 724 356 825

Účelem zpracování poskytnutých výše uvedených osobních údajů je vydání průkazu Senior EXPRES PORUBA!!!

ANO / NE 

Zpracování výše uvedených osobních údajů bude probíhat po dobu trvání účelu zpracování osobních údajů a následně budou uloženy po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

Tento souhlas poskytuji dobrovolně a jsem si vědom, že jej mohu kdykoli odvolat, a to doručením písemného oznámení na adresu správce. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založena na souhlasu před jeho odvoláním.

 

V Ostravě dne ………………………………

Jméno a příjmení………………………………

 

Podpis: ………………………………

Příloha č. 4  - Vzor plné moci

 

 

PLNÁ MOC

 

Já níže podepsaný zmocnitel (žadatel)

 

Příjmení……………………………………   Jméno………………………… Titul…………

 

Datum narození ……………………………………………………………………………….

 

Trvale bytem ..…………………………………………………………………………………

 

zmocňuji

 

 

zmocněnce

 

Příjmení……………………………………   Jméno………………………… Titul…..……

 

Datum narození ……………………………………………………………………………….

 

Trvale bytem ..…………………………………………………………………………………

 

 

k převzetí průkazu Senior EXPRES PORUBA!!!

 

 

 

 

 

V Ostravě dne …………………..                                         ………………………………                      

podpis zmocnitele (žadatele)

 

 

Zmocnění přijímám.

 

 

V Ostravě dne …………………..…                         ……… ………………………………….

                                                                                                          podpis zmocněnce