Informace o provozu elektronické podatelny

Informace o provozu elektronické podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Povinné informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

V souladu s ustanovením § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme tyto povinné informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů statutárního města Ostrava, městského obvodu Plesná  a statutárního města Ostrava, Úřadu městského obvodu Plesná:

 a)  "adresu pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat“:

Přenosný technický nosič dat můžete doručit na podatelně statutárního města Ostrava, Úřadu městského obvodu Plesná,  Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava-Plesná

 

b)   “úřední hodiny podatelny“:

Úřední hodiny:       pondělí, středa: 8:00 - 11:30 hod. - 12:30 - 17:00 hod.

  

c)  “elektronickou adresu podatelny, kterou je adresa elektronické pošty“:

posta@plesna.ostrava.cz; tato elektronická podatelna přijímá elektronická podání podepsaná uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

 

 

d) “identifikátor datové schránky, má-li ji veřejnoprávní původce zřízenu a zpřístupněnu, popřípadě identifikátory dalších datových schránek, má-li je veřejnoprávní původce zřízeny a zpřístupněny, spolu s informací o vnitřní organizační jednotce, agendě nebo činnosti původce, pro které jsou další datové schránky určeny“:

 ejibp8y

 

e) “další možnosti elektronické komunikace, pokud je veřejnoprávní původce připouští“:            -

 

f)  “přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů“:

 Podporované formáty datových zpráv pro systém datových zpráv:

 • *.PDF (Portable Document Format)
 • *.PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • *.xml (Extensible Markup Language Document)
 • *.fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • *.html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • *.odt (Open Document Text)
 • *.ods (Open Document Spreadsheet)
 • *.odp (Open Document Presentation)
 • *.txt/csv (prostý text)
 • *.rtf (Rich Text Format)
 • *.doc/docx (MS Word Document)
 • *.xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 • *.ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • *.jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange      Format)
 • *.png (Portable Network Graphics)
 • *.tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • *.gif (Graphics Interchange Format)
 • *.mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • *.wav (Waveform Audio Format)
 • *.mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • *.isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
 • *.edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM  pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
 • *.dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
 • *.shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
 • *.dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
 • *.gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)

 Podporované formáty datových zpráv pro e-mailovou komunikaci:

 • *.PDF (Portable Document Format)
 • *.PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • *.xml (Extensible Markup Language Document)
 • *.fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • *.html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • *.odt (Open Document Text)
 • *.ods (Open Document Spreadsheet)
 • *.odp (Open Document Presentation)
 • *.txt/csv (prostý text)
 • *.rtf (Rich Text Format)
 • *.doc/docx (MS Word Document)
 • *.xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 • *.ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • *.jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange      Format)
 • *.png (Portable Network Graphics)
 • *.isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší

 

g) “přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů“:

 •      CD, DVD se souborovým systémem ISO9660
 •      DVD se souborovým systémem UDF
 •      USB FLASH (formát PC)

 

h)  “způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen „škodlivý kód“)“:

Datové zprávy, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, nebudou zpracovávány. Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

 

 

i)  “důsledky vad dokumentů podle § 4 odst. 2 a 3“:

Podle ustanovení § 4 odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, pokud veřejnoprávní původce zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, veřejnoprávní původce dokument dále nezpracovává. Není-li veřejnoprávní původce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

 

 

Podle ustanovení § 4 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, veřejnoprávní původce postupuje podle ustanovení § 4 odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, obdobně, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen  na přenosném technickém nosiči dat, na kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.