Hřbitov

Informace o hřbitově v Plesné

Kostel a hřbitov jsou v krajině naší vlasti tím nejviditelnější atributem každého lidského osídlení. A i když vesnice, osady či města někdy zaniknou, pravidelně nacházíme na místech, kde dříve stávaly, neklamný znak mnohasetleté lidské přítomnosti - hřbitov. Místo posledního spočinutí máme i v Plesné na úpatí jihozápadní stráně hned za kostelem.

Hřbitov je přístupný veřejnosti denně od října do března v době od 7,00 do 17,00 hodin a od dubna do září od 7,00 do 20,00 hodin. Starší část hřitova s hrobovými místy, urnový háj i nejnovější úpravy pod Domem smutku. V Domě smutku se také odehrávají poslední rozloučení s lidmi, kteří si nepřáli tyto poslední chvíle v kostele. Hřbitov sousedí s parkovištěm za obecním úřadem a zejména v době svátků "Dušiček" jsou tato místa pod zvýšeným dohledem strážníků městské policie. Řád veřejného pohřebiště je zde.

 

hřbitov

 

Správce veřejného pohřebiště v Plesné informuje

Jak jistě víte, Městský obvod Plesná je správcem pohřebiště v katastrálním území Stará Plesná. Toto je provozováno v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. Z uvedeného zákona vyplývá jednak pro provozovatele a jednak pro nájemce hrobových míst řada povinností. Jednou z nich je také povinnost provozovatele (MOb Plesná) vést evidenci související s provozováním veřejného pohřebiště, jak je uvedeno v § 21 zmiňovaného zákona. V souvislosti s tímto ustanovením zákona bych ráda připomněla všem nájemcům hrobových míst jejich ohlašovací povinnost vůči provozovateli pohřebiště. Jedná se zejména o to, aby nájemci hrobových míst oznamovali úřadu případné změny svých kontaktních údajů (změna jména, adresy aj.).

 
Dále nájemcům připomínáme ustanovení článku č. 7 Řádu veřejného pohřebiště, kdy se mohou lidské ostatky do hrobů a hrobek ukládat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště. To znamená, že pokud hodlá nájemce do svého pronajatého hrobového místa (ať už kopaného hrobu, či urnového) uložit lidské ostatky, musí o souhlas předem požádat provozovatele pohřebiště. Písemné žádosti jsou k dispozici na úřadě v Plesné u Bc. Kateřiny Mižákové DiS., tel.: 599 427 108, kmizakova@plesna.ostrava.cz. U správce hřbitova a hrobníka v jedné osobě pana Martina Dubovského získáte další potřebné informace.
Na místním pohřebišti není možno provádět jakékoliv nevratné změny bez předchozího souhlasu provozovatele. Jedná se zejména o uložení lidských ostatků, zřízení hrobového zařízení, svévolné vysazování dřevin a podobně.
V neposlední řadě bych ráda upozornila na to, že na našem pohřebišti se nachází řada náhrobků s porušenou stabilitou. Náhrobky se nebezpečně naklánějí a mohly by způsobit úraz, popř. i smrt některému z návštěvníků hřbitova, což dokládá i nedávný případ ze Slovenska, kdy bylo tímto způsobem zabito malé dítě. Problematika stability náhrobků je řešena v článku 6 Řádu veřejného pohřebiště, kdy dle bodu IV. je nájemce povinen neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce.