Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Volby do Evropského parlamentu

Poslední změna: Pondělí 06.05.2019 16:26
Informace k volbám

•na tel. č. 599 427 104
•seznamy voličů, voličské průkazy – tel. č. 599 427 104, 606 664 662
•požadavky na přenosnou volební schránku – tel. č. 606 664 661

Volby do Evropského parlamentu 

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 8. ledna 2019 zveřejněným pod č. 9/2019 Sb. byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu a dny konání voleb byly stanoveny na 24. a 25. května 2019.

Právní předpisy

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise

Informace o počtu a sídle volebních okrsků městského obvodu Plesná

 

Informace pro voliče

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019

Podmínky hlasování pro občany České republiky žijící na území České republiky

Podmínky hlasování pro občany České republiky žijící v zahraničí

Podmínky hlasování pro občany jiných členských států Evropské unie na území České republiky

Information on the principles and manner of voting

 

Voličské průkazy

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu voličů je zapsán, vydá Úřad městského obvodu Plesná na jeho žádost voličský průkaz.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (22. května 2019), a to osobně u Úřadu městského obvodu Plesná. Rovněž může požádat písemným podáním, doručeným Úřadu městského obvodu Plesná, Dobroslavická 83/8, Ostrava - Plesná , nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (17. května 2019); toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Úřad městského obvodu Plesná voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (9.května 2019 ) předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

Žádost o vydání voličského průkazu

 

1. zasedání okrskových volebních komisí

1. zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu se v městském obvodu Plesná uskutečnilo  dne 2. 5. 2019, od 16:00 hodin v zasedací místnosti ÚMOb Plesná, Dobroslavická  83/8, Ostrava- Plesná. 

Účast na 1. zasedání okrskových volebních komisí je povinná.

V případě vážného důvodu k neúčasti se člen omlouvá pouze dle postupu, který bude uveden v doručené pozvánce na 1. zasedání okrskové volební komise. 

Dle vyhlášky MV ČR č. 409/2003 Sb. §10:  v případě, že se předseda nebo člen okrskové volební komise všech jednání nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních okrskové volební komise.

Z důvodu zákonného termínu delegování členů do okrskových volebních komisí (nejpozději do středy 24. 4. 2019 do 16:00 hod.) a technickým možnostem doručení zásilek předpokládáme, že členové obdrží pozvánky na 1. zasedání okrskových volebních komisí   v nejbližším možném termínu – tzn. cca 29. - 30. 4. 2019.

Člen okrskové volební komise, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise.

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí je zveřejněno na úřední desce ÚMOb Plesná ode dne 24. 4. 2019 a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.

 

 

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Plesná
Dobroslavická 83/8
725 27 Ostrava-Plesná


Úřední hodiny »