Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Volby

Poslední změna: Pondělí 17.09.2018 16:16
.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PLESNÁ

 

Kontaktní osoby městského obvodu Plesná pro volby:
Mgr. Dagmar Lapešová, DiS., tel.: 599 427 102, e-mail: dlapesova@plesna.ostrava.cz
Ing. Markéta Prokešová, tel.: 599 427 104, e-mail: mprokesova@plesna.ostrava.cz

 

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 31. května 2018 zveřejněným pod č. 85/2018 Sb. byly vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech.
Volby se konají ve dnech na 5. a 6. října 2018.
V tomto termínu proběhnou v městském obvodu Plesná současně volby do zastupitelstva městského obvodu a zastupitelstva města .

Právní předpisy

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí").

Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (dále jen „vyhláška")

Registrace kandidátních listin

Úřad městského obvodu Plesná je pro volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech konané ve dnech 5. a 6. října 2018 registračním úřadem, ke kterému se podávají kandidátní listiny volebních stran pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Plesná.

Kandidátní listiny je možno podávat k Úřadu městského obvodu Plesná, Dobroslavická 83/8, Ostrava - Plesná do 31.07.2018 do 16.00 hodin. V uvedené lhůtě je třeba, aby byla kandidátní listina Úřadu městského obvodu Plesná doručena, nestačí tedy např. její předání k poštovní přepravě. Lhůty podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí nelze prodloužit, ani prominout jejich zmeškání.

Náležitosti kandidátních listin

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí mohou podávat volební strany. Volební stranou mohou být registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.

Kandidátní listina dle ust. § 22 zákona o volbách do zastupitelstev obcí obsahuje tyto náležitosti:

 • název zastupitelstva obce
 • označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody pro volby do zastupitelstva obce vytvořeny
 • název volební strany a označení, o jaký typ volební strany podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí jde, s uvedením názvu politických stran a politických hnutí
 • jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk a povolání, část obce, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí (tj. "bez politické příslušnosti"),
 • pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla,
 • jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát,
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
 • jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta,
 • podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta; podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena.

Vzor kandidátní listiny je obsažen ve vyhlášce jako vzor č. 6.

Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj. svoji úplnou adresu), a datum narození (ustanovení § 22 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí). Vzor přílohy č. 6

Uvedené informace jsou k dispozici rovněž na stránkách Ministerstva vnitra.

Zmocněnec

Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce (§ 22 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí). Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině.

Zmocněncem nesmí být osoba mladší 18 let, osoba s omezenou svéprávností nebo kandidát pro volby do zastupitelstva městského obvodu Plesná.

Úkony zmocněnce je volební strana vázána. Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu.

Náhradník zmocněnce uvedený na kandidátní listině nastupuje na místo zmocněnce jen tehdy, je-li zmocněnec odvolán. Náhradník zmocněnce není oprávněn činit úkony zmocněnce, je-li zmocněnec např. na dovolené.

Petice

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, je třeba podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany.

V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj. úplná adresa), jinak tento hlas nelze pro podporu volební strany započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.
Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a to ve vztahu k počtu obyvatel obce k 1. lednu toho roku, v němž se konají volby, tj. k 1. lednu 2018.

Kdo je voličem, je uvedeno v ustanovení § 4 odst. 1  zákona o volbách do zastupitelstev obcí.

Potřebné počty podpisů voličů pro nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Plesná jsou uvedeny v tabulce.

Potřebný počet podpisů

pro nezávislého kandidáta

Potřebný počet podpisů

pro sdružení nezávislých kandidátů

59 103

Tato informace je zveřejněna rovněž na úřední desce Úřadu městského obvodu Plesná.

----------------------------------------------------------------------------------

Informace o možnosti delegování členů a náhradníků do okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Plesná a Zastupitelstva města Ostravy

Dle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí"), ve znění pozdějších předpisů, může každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Plesná nebo Zastupitelstva města Ostravy, delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb, tj. do 5. září 2018 do 16.00 hodin, jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí.

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, případně přechodného pobytu, jde-li o cizince, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany, ledaže jde o nezávislého kandidáta, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží; v případě nezávislého kandidáta jeho jméno a příjmení. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany, ledaže jde o nezávislého kandidáta, osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků zmocněncem pověřena, nebo nezávislý kandidát.

S ohledem na krátké lhůty stanovené uvedeným volebním zákonem doporučujeme delegovat seznamy členů a náhradníků okrskových volebních komisí s předstihem a zároveň poučit členy o povinné účasti na prvním zasedání okrskové volební komise, které se bude konat dne 13. září 2018 od 15.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Plesná, Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava - Plesná.

Dle ustanovení § 1 odst. 3 vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v případě, že se předseda nebo člen okrskové volební komise všech jednání nezúčastňuje, bude mu celková výše odměny poměrně zkrácena. Takovýto postup se uplatní mj. i v případě, kdy se člen okrskové volební komise neúčastní třeba jen prvního jednání okrskové volební komise, kde dochází ke složení slibu a k losování předsedy a místopředsedy okrskové volební komise. Důvody neúčasti přitom nejsou rozhodné, ani to, zda účast je omluvená či neomluvená.

----------------------------------------------------------------------------------

Oznámení telefonního spojení do volební místnosti volebního okrsku č. 13001

 

Úřad městského obvodu Plesná podle § 12 odst. 1 písm. f) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje

pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Plesná a Zastupitelstva města Ostravy, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018, telefonní spojení do volební místnosti volebního okrsku č. 13001 - zasedací místnost Úřadu městského obvodu Plesná, Dobroslavická 83/8, 725 27  Ostrava - Plesná 

606 664 601

Na tomto telefonním čísle je rovněž možno žádat o přenosnou volební schránku.

----------------------------------------------------------------------------------

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů

 

Starosta městského obvodu Plesná, v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 písm. zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyhrazuje plochy pro vylepení volebních plakátů pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Plesná a pro volby do Zastupitelstva města Ostravy.

Vyhrazují se tyto plochy:

- plakátovací plocha ve středu obvodu
- pronajaté skříňky politických stran (střed obvodu)

Odstranění volebních plakátů z uvedených objektů zajistí politické strany, hnutí a koalice nejpozději do 5 dnů po ukončení volební kampaně.

Na dalších objektech v majetku města a městského obvodu nelze volební plakáty umísťovat.

----------------------------------------------------------------------------------

Členství v okrskové volební komisi ve volbách do zastupitelstev obcí

Informace k volebnímu právu občanů jiných členských států EU

http://www.mvcr.cz/clanek/stanoviska-k-volbam-do-zastupitelstev-obci.aspx

 

Další informace:

Oznámení o počtu členů Zastupitelstva městského obvodu Plesná pro volební období 2018-2022

Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Abecední seznam zaregistrovaných kandidátních listin

Informace o losování čísel volebních stran

Záznam o losování čísel volebních stran

Výzva registračního úřadu k ověření údajů na hlasovacím lístku

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení telefonního spojení do volební místnosti volebního okrsku č. 13001

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů

 

Odkazy na volební informace:

http://www.volby.cz/

https://www.czso.cz/

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Plesná
Dobroslavická 83/8
725 27 Ostrava-Plesná


Úřední hodiny »